DPlayer-Typecho视频播放插件

in Typecho with 0 comment

  Typecho的文章或者页面中添加视频只显示视频连接,如果需要在文章中插入视频可以直接在页面播放则需要插件支持。
20200111232107.png
  我用的视频播放插件是DPlayer

使用方法

  下载后将文件夹名改为DPlayer上传,在插件管理页面启用即可。
默认不自动播放,弹幕开启

[*dplayer url="http://xxx.com/xxx.mp4" pic="http://xxx.com/xxx.jpg"/]

关闭弹幕

[*dplayer url="http://xxx.com/xxx.mp4" pic="http://xxx.com/xxx.jpg" danmu="false"/]

开启自动播放

[*dplayer url="http://xxx.com/xxx.mp4" pic="http://xxx.com/xxx.jpg" autoplay="true"/]

添加额外弹幕源(例:bilibili弹幕)

[*dplayer url="http://xxx.com/xxx.mp4" pic="http://xxx.com/xxx.jpg" autoplay="true" addition="https://api.prprpr.me/dplayer/bilibili?aid=7286894"/]

插件下载

https://github.com/MoePlayer/DPlayer-Typecho

插件作者

https://github.com/MoePlayer

转载至:https://qqdie.com/archives/dplaxyer-typecho-plugin.html

Responses
2016lengh.gif2016kun.gif2016db.gif2016baojin.gif2016jk.gif2016kb.gif2016qq.gif2016zj.gif2016qiao.gif2016am.gif2016kk.gif2016qd.gif2016gg.gif2016lh.gif2016wq.gif2016gz.gif2016zhh.gif2016ll.gif2016shuai.gif2016kel.gif2016zk.gif